Podmienky používania

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Túto webovú stránku prevádzkuje www.evarks.com. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na www.evarks.com, ktorá ponúka túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto stránke. , vy, používateľ, ak prijmete tu uvedené podmienky.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom čohokoľvek od nás sa zúčastňujete našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky používania“, „Podmienky“), vrátane tohto dokumentu a/alebo prístupné cez hypertextový odkaz. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov Stránky, vrátane, ale nie výlučne, prehliadačov, poskytovateľov služieb, zákazníkov, predajcov a/alebo prispievateľov obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti tejto stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak tieto Zmluvné podmienky predstavujú ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Najnovšiu verziu všeobecných obchodných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ČASŤ 1 - PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Prijatím týchto Zmluvných podmienok vyhlasujete, že ste plnoletý v krajine vášho bydliska alebo plnoletý v krajine vášho bydliska, a súhlasíte s používaním tejto webovej stránky akoukoľvek maloletou osobou.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a nesmiete používať službu na porušovanie akýchkoľvek zákonov vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Je zakázané prenášať červy, vírusy alebo deštruktívny kód.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie Služieb.

2. ČASŤ - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu z akéhokoľvek dôvodu.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný bez šifrovania a môže zahŕňať (a) prenos cez rôzne siete; a b) prispôsobenie a zmeny v súlade s technickými požiadavkami siete alebo spojovacích zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez sieť vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že bez nášho výslovného písomného súhlasu nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, distribuovať ani využívať žiadnu časť Služby, používať Službu alebo prístup k Službe, ani žiadny kontakt na webovej stránke, ktorá poskytuje Službu.
Nadpisy použité v tejto zmluve slúžia len na uľahčenie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie dostupné na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo nie sú aktuálne. Materiály na tejto stránke slúžia len na všeobecné informácie a nemali by ste sa na ne spoliehať ani používať ako základ pre akékoľvek rozhodnutie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktualizovanými zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto webová stránka môže obsahovať historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia len na informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, nie sme však povinní aktualizovať informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať akékoľvek zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 – SERVIS A ZMENY CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

SEKCIA 5 – PRODUKTY SÚ DOSTUPNÉ

GY SLUŽBY (ak existujú)

Niektoré produkty alebo služby sú dostupné iba online prostredníctvom stránky. Tieto produkty alebo služby môžu byť v obmedzenom množstve a môžu byť vrátené alebo vymenené iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia.
Urobili sme všetko preto, aby sa farby a fotografie našich produktov v predajni zobrazovali čo najpresnejšie. Nemôžeme zaručiť, že farebné zobrazenie akéhokoľvek počítačového monitora bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nemáme žiadnu povinnosť, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme využiť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia podľa nášho vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zastaviť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka na tento web týkajúca sa akéhokoľvek produktu alebo služby je neplatná, ak je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré si zakúpite alebo získate, splní vaše očakávania alebo že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – ÚDAJE O FAKTURACII A PRESNOSŤ FAKTÚR

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú u nás. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané na rovnaký zákaznícky účet alebo kreditnú kartu a/alebo objednávky s použitím rovnakej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. V prípade, že vašu objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť na e-mailovú adresu a/alebo fakturačnú adresu/telefónne číslo uvedené pri objednávke. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nás zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných nákupných a fakturačných údajov pre všetky nákupy v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy, čísla kreditnej karty a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli spracovať vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Viac informácií nájdete v našej politike vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ AKTÍVA

Môžeme poskytnúť prístup k zariadeniam tretích strán, ktoré nemonitorujeme a nemáme žiadnu kontrolu ani vstup.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akejkoľvek záruky, zastúpenia alebo podmienky a bez akéhokoľvek schválenia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo v súvislosti s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Používanie akýchkoľvek voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webovej stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie. Uistite sa, že rozumiete zmluvným podmienkam, za ktorých sú zariadenia poskytované príslušnými dodávateľmi tretích strán, a súhlasíte s nimi.
V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane poskytovania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové služby a/alebo služby tiež podliehajú týmto Zmluvným podmienkam.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY A

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu obsahovať materiál od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto webovej lokalite vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie ich obsahu alebo presnosti a nezaručujeme ani neprijímame zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nie sme zodpovední za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním akéhokoľvek tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií s webovými stránkami tretích strán. Pred zapojením sa do akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a pochopte ich. Akékoľvek sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak odošlete určité podania (napríklad súťažné podklady) na našu žiadosť alebo bez našej žiadosti, pošlite nám kreatívne nápady, návrhy, návrhy, návrhy alebo iné materiály online, e-mailom, poštou va inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať akékoľvek komentáre, ktoré nám poskytnete, v akomkoľvek médiu. Nie sme a nebudeme povinní (1) považovať komentáre za dôverné; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme monitorovať, upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci, alebo ktorý porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany, ale nie sme povinní ho odstrániť. týchto zmluvných podmienok.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nesmú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál alebo obsahovať akékoľvek počítačové vírusy alebo iný škodlivý softvér, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného, ​​ako ste vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré uverejníte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nie sme zodpovední ani neručíme za žiadne komentáre zverejnené vami alebo treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ ÚDAJE

Odovzdávanie osobných údajov prostredníctvom obchodu podlieha našim zásadám ochrany údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OPATRENIA

Z času na čas sa na našej stránke alebo v Službe môžu objaviť informácie, ktoré môžu obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia súvisiace s popismi produktov, cenami, akciami, ponukami, poplatkami za dopravu produktov, dodacími lehotami a dostupnosťou. . Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane zadania objednávky).
Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, upravovať alebo opravovať akékoľvek informácie na Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, ale nie výlučne, informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. Akákoľvek konkrétna aktualizácia alebo dátum aktualizácie aplikovaný na Službu alebo akúkoľvek súvisiacu webovú stránku by nemal znamenať, že všetky informácie o Službe alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Ak nie je inak zakázané v týchto Zmluvných podmienkach, nesmiete používať Stránku ani jej Obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) nabádať ostatných, aby sa zapojili do nezákonnej činnosti alebo sa do nej zapojili; (c) porušovať akékoľvek miestne alebo medzinárodné právo, pravidlo, štatút alebo nariadenie; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažuje, zneužíva, uráža, ubližuje, očierňuje, očierňuje, diskredituje, zastrašuje alebo diskriminuje na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) poskytuje nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo iný škodlivý kód, ktorý môže alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujúcim funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spamovanie, phishing, lekáreň, pavúky, prehľadávanie alebo zoškrabovanie; j) na akýkoľvek neslušný alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia zakázaných použití. alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia zakázaných použití. alebo (k) Služba alebo akékoľvek súvisiace webové stránky, iné webové stránky alebo funkcie zabezpečenia internetuzásah alebo bypass šliach. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia zakázaných použití.

ODDIEL 13 – VYHLÁSENIE O ZÁRUKE; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že používanie našich služieb bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky získané používaním Služby budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že Službu môžeme z času na čas na neurčito odstrániť alebo Službu kedykoľvek bez upozornenia zrušiť.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám poskytujeme prostredníctvom Služby (okrem tých, ktoré sme výslovne poskytli) sa poskytujú „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“, bez akýchkoľvek výslovných alebo implicitných vyhlásení, záruk alebo podmienok. vrátane implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.
prenášané alebo inak sprístupnené prostredníctvom webovej stránky, a to aj po tom, čo ste boli informovaní o svojich možnostiach. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, naša zodpovednosť v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je obmedzená na maximálnu mieru povolenú zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov odškodníte a ochránite pred všetkými nárokmi alebo požiadavkami, vrátane primeraných právnikov. poplatky.. , urobené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku porušenia týchto Podmienok poskytovania služby alebo dokumentov v nich uvedených, alebo v dôsledku porušenia zákonov alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - VOĽBY

V prípade, že sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušným právom a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto Podmienok používania. neovplyvní platnosť ostatných ustanovení a vykonateľnosť.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán pred dátumom ukončenia zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto zmluvné podmienky zostanú v platnosti, kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby alebo prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho výhradného úsudku neuspejete alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovední za všetky splatné sumy. do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám preto môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Neuplatnenie alebo uplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb neznamená vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto podmienky poskytovania služby a akékoľvek pravidlá alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy. . , ústne alebo písomne. Medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek predchádzajúcej verzie Zmluvných podmienok).
Nedorozumenia vo výklade týchto všeobecných obchodných podmienok nie je možné vykladať v neprospech autora.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade s nemeckým právom.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je to vaša zodpovednosť voči systému

Skontrolujte prosím našu webovú stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok poskytovania služieb predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE Otázky týkajúce sa týchto zásad môžete smerovať na adresu service.center.1@outlook.com

treba zaslať na e-mailovú adresu.

Zákazníkom sa doprava účtuje iba raz (vrátane vrátenia); Spotrebiteľovi nie je účtovaný poplatok za opätovné naskladnenie za vrátenie produktu.
Vlastník a prevádzkovateľ tohto webu